bied.

25 tekstów – auto­rem jest bied..

gdy jest Ci smut­no, masz mi­lion prob­lemów na głowie i stwier­dzisz, że nie ma już nic piękne­go na świecie, wstań ra­no, usiądź na tra­wie i poz­wa­lając by wiatr owiewał Twoją twarz oglądaj wschodzące słońce.
wte­dy w śpiewie ptaków znaj­dziesz uko­jenie, usłysz roz­wiąza­nia i Twe oczy znów zaczną dos­trze­gać piękno w naj­mniej­szych rzeczach. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 lipca 2010, 15:42

tak wiele myśli, a ja na­dal nie pot­ra­fię zna­leść tej, która była by dla mnie idealna. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 lipca 2010, 00:24

życie jest ry­zykowną grą, w której każdy z nas ma obo­wiązek brać udział.
większość jed­nak cie­szy ten obowiązek. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 1 lipca 2010, 15:53

"to os­tatni nasz dzień, kiedy wszys­cy jes­teśmy ra­zem. i mam do Was tyl­ko jedną prośbę.
po pros­tu pa­miętaj­cie o mnie." 

myśl
zebrała 34 fiszki • 30 czerwca 2010, 15:41

mężczyz­na pot­rze­buje być kimś w świecie,
ko­bieta pot­rze­buje być kimś dla kogoś. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 19 czerwca 2010, 22:37

i zostaliśmy.
i je­dyne co widziałam to mój strach w lus­trze je­go oczu. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 10 czerwca 2010, 23:34

nie mogę ci po­wie­dzieć że Cię kocham, bo ja nie znam te­go uczucia. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 czerwca 2010, 22:36

miłość, ja­ko je­dyna nie ma nic do ukrycia.
jej każde ob­licze zachwyca. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 czerwca 2010, 11:20

po co mar­twisz się końcem świata, sko­ro możesz um­rzeć na­wet jutro? 

myśl
zebrała 37 fiszek • 4 czerwca 2010, 22:57

gdy po­pat­rzę na Ciebie ro­zumem, jes­teś zu­pełnie in­nym człowiekiem niż pat­rzę na Ciebie sercem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 1 czerwca 2010, 18:50

bied.

nie tak głęboka jak morze, ale nie tak płytka jak strumień. rwąca rzeka, zmieniająca się w każdej chwili. nie oczekuje Twojego zadowolenia, jedynie akceptacji.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bied.

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność